Pelare #1: Planeten

Våra åtaganden för att begränsa våra

verksamheters påverkan på planeten.

Att minska vår koldioxidpåverkan och vår totala miljöpåverkan är en prioritet. Vi arbetar därför med att minska vårt totala koldioxidavtryck, med att bemästra miljöpåverkan från vår verksamhet, men också med ekodesign av våra förpackningar, kampen mot matsvinn och bevarandet av den biologiska mångfalden.

Minska vårt koldioxidavtryck

Våra åtaganden

För att bidra till kampen mot klimatförändringarna har vi en ambitiös strategi för att minska våra utsläpp av växthusgaser, med en progressiv påverkan på de tre utsläppsområdena, det vill säga våra direkta men också indirekta utsläpp (jordbrukare, leverantörer, frakt etc.). När det gäller omfattning 1 och 2, följer det ambitiösa handlingsplaner som vi successivt håller på att genomföra:

- Optimera vår energiförbrukningoch arbeta för en energimix med lägre koldioxidutsläpp genom att integrera förnybar energi;

- Gradvis övergång till 100 % av våra köldmedier med låg miljöpåverkan;

- Inkludera kriterier för koldioxidpåverkan i investeringsbesluten senast i slutet av 2022.

 

Våra mål

-20 % minskning av våra direkta utsläpp av växthusgaser till 2025 (omfattning 1 och 2, jämfört med 2015)

Fastställa en klimatstrategi för Délifrance, på alla områden, före slutet av 2022. Slutmål: bidra till global koldioxidneutralitet senast 2050

Bemästra miljöpåverkan från vår verksamhet

Våra åtaganden

Délifrance har 14 produktionsanläggningar både i Frankrike och utomlands. Délifrances och VIVESCIAs gemensamma mål är att begränsa dessa anläggningars påverkan genom att kontrollera vatten-, gas- och elförbrukningen och hantera avfallet, tack vare den miljöstadga som koncernen successivt inför.

Våra anläggningar kommer sedan att fortsätta att övervaka och behärska miljöriskerna: energi, vatten, utnyttjande av biprodukter och avfall, bevarande av den biologiska mångfalden och kontroll av alla typer av föroreningar. Vi strävar efter att öka medvetenheten bland teamen om miljöstadgan för att säkerställa genomförandet av god praxis.

 

 

Våra mål

 

100% of our sites compliant with the Group’s Environmental Charter by 2024.

 

100 % av våra anläggningar följer koncernensmiljöstadga senast 2024

Ha en positiv inverkan på den biologiska mångfalden

Våra åtaganden

Biologisk mångfald är en viktig fråga som är sammanflätad med alla andra miljöfrågor, inklusive klimatförändringar.

 

För att kunna genomföra ett effektivt tillvägagångssätt kommer vi 2023 att göra en noggrann utvärdering av vår inverkan på den biologiska mångfalden. Det kommer att göra det möjligt för oss att fastställa de mest relevanta handlingsplanerna och leda oss mot att skapa ett positivt avtryck på fauna och flora.

Have a positive impact on biodiversity

OUR COMMITMENTS

Biodiversity is a major topic, intertwined with all others environmental issues, including climate change.

In order to implement an impactful approach, in 2023 we will do a precise evaluation of our impact on biodiversity. It will enable us to define the most relevant action plans and lead us towards the creation of a positive footprint on fauna and flora.

Främja ekodesign av våra förpackningar

Våra åtaganden

Som många företag inom livsmedelsindustrin är förpackningar viktiga för att skydda, bevara, transportera och sälja våra produkter. De måste vara säkra och bekväma för våra kunder. Med detta sagt är det viktigt för oss att fortsätta arbeta för att utforma och producera förpackningar med minsta möjliga påverkan på miljön.

Tack vare våra gruppers arbete har vi redan gjort stora framsteg. Vi har till exempel arbetat med att minska användningen av plast för plastfilmen på våra pallar. Vi har också lett ett viktigt arbete för att minska tjockleken på våra konsumentpåsar men också för att göra dem återvinningsbara. Vårt mål är att nå 100 procent av dem som är återvinningsbara senast 2023.

 

Idag:

100% av våra sekundära kartongförpackningar är tillverkade av återvunnet material

96% av vår kartong är FSC-certifierad*

98% av våra förpackningar är återvinningsbara eller återanvändbara

 

*Certifiering av hållbar förvaltning av skogarna

 

Våra mål

100 % av våra förpackningar ska vara återvinningsbara eller återanvändbara och vår kartong ska vara FSC-certifierad senast 2025

Arbeta med ekodesign för 100 % av våra förpackningar

 

100% of our packaging recyclable or reusable by 2025

 

 

100% recyclable packaging and FSC-certified cardboard by 2025

Kampen mot matsvinn

Våra åtaganden

Som livsmedelstillverkare har vi åtagit oss att begränsa matsvinnet och därmed resursslöseriet för att bidra till den globala livsmedelssäkerheten.

Vi har arbetat med detta ämne i flera år och vi har uppnått goda resultat: 99,2 % av våra biprodukter har tagits tillvara på våra anläggningar under 2021, främst genom djurfoder, metanisering eller kompost.

Vi har också regelbundna donationskampanjer och samarbetar med Too Good To Go för att värdera osålda färdiga varor som vi inte kommer att sälja. Vi planerar att påskynda vårt partnerskap med detta nystartade företag och skapa långsiktiga partnerskap med föreningar på global nivå.

Våra mål

Återanvändningsraden för biprodukter ska ligga över 95 %

Identifiera nya lösningar för att begränsa vårt produktspill

 

Maintain the rate of by-products valorisation over 95%

 

 

Identify new solutions to limit our products waste

Intervju med Nathalie Genebes

Vår CSR-chef kommer tillbaka till Baking Good Better:
Vilka är de viktigaste målen för din strategi?

Baking Good BETTER lägger grunden för kommande år. Den bygger på tre pelare: Planet, kvinnor och män, produkt och know-how. Den kommer att berikas och utmanas under åren för att förbli ambitiös och för att ta hänsyn till utvecklingen av alla intressenters förväntningar, men målet kommer alltid att vara detsamma: att göra BÄTTRE.

 

Vilka är dina första prioriteringar?

Vi har definierat några nyckelprioriteringar som vi kommer att fokusera på under de kommande månaderna, t.ex. att minska våra CO2-utsläpp i våra fabriker, minska vår vattenförbrukning, påskynda hållbara inköp och minska matsvinnet samt våra anställdas säkerhet och välbefinnande.

Att minska våra utsläpp av växthusgaser är avgörande i kampen mot klimatförändringen. Vi arbetar för närvarande med att definiera vår klimatstrategi för att bidra till koldioxidneutralitet till 2050. Vi gjorde en robust bedömning av våra Scope 3-utsläpp tidigare i år och arbetar nu med att fastställa en framåtriktad bana för våra direkta och indirekta scopes för perioden fram till 2050, med delmål som ska uppnås till 2030. Vi kommer att dela med oss av våra handlingsplaner under första halvåret 2023.

 

Vad är du särskilt stolt över?

Jag är mycket entusiastisk över att arbeta för att förbättra saker och ting varje dag i hela vår leveranskedja. Att öka medvetenheten för att skapa en stark CSR-kultur bland alla anställda är också mycket motiverande. Vi har just lanserat en inbjudan till projekt och jag ser fram emot att se vad teamen kommer att presentera.