Pelare #2: Människan

Våra åtaganden att ta hand om våra team och vårt unika DNA.

Délifrance skulle inte kunna vara det unika företag som det är och leverera de bästa produkterna utan människorna som arbetar med oss varje dag.

Deras säkerhet och välbefinnande är vår prioritet, tillsammans med att utveckla deras talanger och göra dem alla delaktiga i företaget.

Garantera säkerhet och välbefinnande på arbetsplatsen

VÅRA ÅTAGANDEN

Säkerhet och välbefinnande på jobbet för alla våra team har högsta prioritet. Därför tar vi på alla våra produktionsanläggningar och kontor hand om våra team och arbetar för att förbättra våra metoder genom att underlätta diskussioner med alla.

I flera år har vi utvecklat en verklig säkerhetskultur, CARE, som bygger på förebyggande åtgärder och utbildning av arbetsgrupperna.

Det handlar också om att skapa en arbetsmiljö som främjar en balans mellan yrkesliv och privatliv.

 

Idag:

-39% av olyckorna mellan 2016 och 2022

Genomförande av en policy för distansarbete och för kvalitet i arbetslivet

 

VÅRA MÅL

En olycksfrekvens dividerad med 2 mellan 2021 och 2025 och 80 % av våra anläggningar utan olyckor med förlorad arbetstid varje år

100 % av de anställda utbildas i psykosociala risker i integrationsprocessen senast 2025

Stärka arbetsgivarvarumärket och ge näring åt talangerna i våra team

VÅRA ÅTAGANDEN

Med mer än 3 000 människor runt om i världen är det en del av den positiva inverkan som Délifrance vill skapa för idag och imorgon att vårda våra talanger och stärka anställningsbarheten hos våra team.

Utbildning är en av våra viktigaste frågor: i Frankrike har 82% av våra anställda fått minst en utbildningsinsats under 2022. Under nästa år planerar vi att fortsätta förbättra denna siffra i Frankrike och att utvärdera utbildningen på Délifrances globala nivå för att sedan sätta upp exakta mål.

En av våra handlingsplaner är att fortsätta att gynna inter personalrörlighet när det gäller lediga tjänster.

 

 

VÅRA MÅL

3 % av lönesumman avsätts för utbildning senast 2025

80 % av våra anställda får minst en utbildning per år senast 2025

Främja mångfald och integration

VÅRA ÅTAGANDEN

Vi är djupt övertygade om att mångfalden av profiler och expertis i våra team är en stor tillgång för företaget. Att främja integrationen av olika profiler hjälper oss att gå framåt och dela möjligheter med alla.

  • När det gäller jämställdhet mellan könen nådde vårt jämställdhetsindex i Frankrike år 2023 upp till 94/100. Vi arbetar för att förbättra det och gå ännu längre. Vi kommer att utvidga detta jämställdhetsindex till alla våra större anläggningar och dotterbolag utanför Frankrike.
  • Vi vill bidra till att integrera unga människor i arbetslivet genom att fler praktikanter och lärlingar ansluter sig till Délifrance.
  • Inkludering av personer med funktionshinder är centralt för Délifrance: 5,84 % av våra anställda i Frankrike är personer med funktionshinder, vårt mål är att aktivt sträva efter att återigen nå en andel högre än 6%.
  • Vi strävar efter att inkludera HBTQIA-personer som en del av vårt åtagande. I juni 203 uttryckte vi vårt fulla stöd för FN:s uppförandekod för företag som aktivt bekämpar diskriminering av HBTQIA-personer. Dessutom blev vi medlemmar i L’Autre Cercle, en framstående fransk organisation som engagerar sig för att främja inkludering av HBTQIA-personer inom arbetslivet.

VÅRA MÅL

Minst 40 % kvinnor bland de högre cheferna senast 2025

Minst 50 % av lärlingarna och 6-månaderspraktikanterna anställs med ett långsiktigt kontrakt senast 2025

Som en ytterligare åtgärd i riktning mot vår målsättning undertecknade vi L’Autre Cercle-stadgan och har skapat en specifik handlingsplan för Délifrance fram till 2024.

Vårda vårt kooperativa DNA och ge liv åt koncernkulturen

VÅRA ÅTAGANDEN

Att tillhöra VIVESCIA gör oss till en del av en gemenskap av kvinnor och män som har åtagit sig att ta hand om spannmålen, från jord till bord. Att vara en del av denna gemenskap är en av våra styrkor och vi vill utveckla en verklig känsla av tillhörighet till VIVESCIA.

Under de kommande månaderna kommer vi att fortsätta att stärka koncernens värderingar inom Délifrance och dela med oss av och lyfta fram vårt kunnande. Specifika mål och handlingsplaner kommer att definieras exakt.

Intervju med François Barenton

Vår HR-chef svarar på några frågor om våra prioriteringar för kvinnor och män på Délifrance:

Vilka är era huvudmål för pelaren Människan?

Vi har under några månader arbetat med att definiera våra åtaganden och fastställa våra mål för 2025 som ett första steg. Vi kommer att fokusera på följande fyra punkter:

- Skapa en säker arbetsplats genom att förebygga psykosociala risker och skapa en starkare säkerhetskultur.

- Stärka arbetsgivarens varumärke och öka anställningsbarheten hos våra medarbetare.

- Aktivt främja lika möjligheter, jämställdhet, mångfald och integration.

- Främja en koncernkultur och odla vårt unika DNA.

 

Säkerheten är viktig för Délifrance, kan du berätta mer om CARE-programmet?

Med mer än 3 000 anställda och 14 produktionsanläggningar är hälsa och säkerhet en absolut prioritet för oss och ett icke förhandlingsbart villkor. Det var med detta i åtanke som CARE-programmet föddes 2016. Det syftade till att öka medarbetarnas medvetenhet om de risker de kan utsättas för i både yrkeslivet och privatlivet, för att förändra allas beteende.

Under de senaste fem åren har vårt CARE-program hjälpt oss att växa och lära oss att förbättra våra beteenden. Vi har minskat antalet olyckor med 60 %.

Men på senare tid kände vi att vi behövde en ny impuls för att avsevärt minska olycksfrekvensen. Det är målet med CARE 2025, som fokuserar på två huvudpelare: att kontrollera de stora riskerna i våra verksamheter och att utveckla en "rättvisekultur".

Vi arbetar också med att förebygga psykosociala risker och utarbetar handlingsplaner tillsammans med teamen.

Post Covid-19-anställda vill också ha en bättre balans mellan arbete och privatliv, är det något som beaktas på Délifrance?

Covid-19 har varit en katalysator för förändring. Det har förändrat vårt sätt att arbeta och har också skapat nya förväntningar. Vi har lyssnat och infört en policy för distansarbete 2021 och alla länder där vi är verksamma kommer också att ha en egen policy i slutet av 2022. Anställda kan arbeta hemifrån två dagar i veckan.