Πυλώνας #1: Πλανήτης

Οι δεσμεύσεις μας για τον περιορισμό των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στον πλανήτη.

Η μείωση των επιπτώσεων του διοξειδίου του άνθρακα και του συνολικού περιβαλλοντικού μας αντίκτυπου αποτελεί προτεραιότητα. Έτσι, εργαζόμαστε για τη μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα, για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των λειτουργιών μας, αλλά και για τον οικολογικό σχεδιασμό των συσκευασιών μας, την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα

ΟΙ ΔΕΣΜΕΎΣΕΙΣ ΜΑΣ

Για να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, δεσμευόμαστε σε μια φιλόδοξη στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG), επηρεάζοντας σταδιακά τα 3 πεδία εκπομπών, δηλαδή τις άμεσες αλλά και τις έμμεσες εκπομπές μας (αγρότες, προμηθευτές, μεταφορές κ.λπ.). Όσον αφορά τα πεδία 1 και 2, συνοδεύεται από φιλόδοξα σχέδια δράσης που υλοποιούμε σταδιακά:

  • Να βελτιστοποιήσουμε τις ενεργειακές μας καταναλώσεις και να εργαστούμε για ένα ενεργειακό μείγμα με λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με την ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
  • Σταδιακή μετάβαση στο 100% των ψυκτικών μας μέσων με χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον,
  • Συμπερίληψη κριτηρίων για τον αντίκτυπο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις επενδυτικές αποφάσεις έως το τέλος του 2022.

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

-20% μείωση της έντασης των άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2025 (πεδία 1 & 2, σε σχέση με το 2015)

Καθορισμός μιας στρατηγικής για το κλίμα για την Délifrance, σε όλα τα πεδία, έως το τέλος του 2022. Τελικός στόχος: συμβολή στην παγκόσμια ουδετερότητα του άνθρακα έως το 2050.

Να ελέγξουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων μας

ΟΙ ΔΕΣΜΕΎΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Délifrance διαθέτει 14 μονάδες παραγωγής, τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό. Ο κοινός στόχος της Délifrance και της VIVESCIA είναι να περιορίσουν τις επιπτώσεις αυτών των εγκαταστάσεων, ελέγχοντας τις καταναλώσεις νερού, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και διαχειριζόμενοι τα απόβλητα, χάρη στον Περιβαλλοντικό Χάρτη που αναπτύσσει σταδιακά ο Όμιλος.

Στη συνέχεια, οι εγκαταστάσεις μας θα συνεχίσουν να παρακολουθούν και να αντιμετωπίζουν τους περιβαλλοντικούς κινδύνους: για την ενέργεια, το νερό, την αξιοποίηση των υποπροϊόντων και των αποβλήτων, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τον έλεγχο όλων των τύπων ρύπανσης. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση των ομάδων σχετικά με τον Περιβαλλοντικό Χάρτη, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή ορθών πρακτικών.

 

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 

100% of our sites compliant with the Group’s Environmental Charter by 2024.

 

Συμμόρφωση του 100% των εργοστασίων μας με τον Περιβαλλοντικό Χάρτη του Ομίλου μέχρι το 2024

Να έχουμε θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότηταΝα έχουμε θετικό αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα

ΟΙ ΔΕΣΜΕΎΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η βιοποικιλότητα είναι ένα μείζον θέμα, συνυφασμένο με όλα τα άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής.

Προκειμένου να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική προσέγγιση, το 2023 θα προβούμε σε ακριβή αξιολόγηση των επιπτώσεών μας στη βιοποικιλότητα. Αυτό θα μας επιτρέψει να καθορίσουμε τα πιο συναφή σχέδια δράσης και θα μας οδηγήσει στη δημιουργία ενός θετικού αποτυπώματος στην πανίδα και τη χλωρίδα.

Have a positive impact on biodiversity

OUR COMMITMENTS

Biodiversity is a major topic, intertwined with all others environmental issues, including climate change.

In order to implement an impactful approach, in 2023 we will do a precise evaluation of our impact on biodiversity. It will enable us to define the most relevant action plans and lead us towards the creation of a positive footprint on fauna and flora.

Προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού των συσκευασιών μας

ΟΙ ΔΕΣΜΕΎΣΕΙΣ ΜΑΣ

Όπως και σε πολλές εταιρείες της βιομηχανίας τροφίμων, η συσκευασία είναι απαραίτητη για την προστασία, τη διατήρηση, τη μεταφορά και την πώληση των προϊόντων μας. Πρέπει να παραμένει ασφαλής και βολική για τους πελάτες μας. Με αυτό το δεδομένο, είναι απαραίτητο για εμάς να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να σχεδιάζουμε και να παράγουμε συσκευασίες με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Χάρη στο έργο των ομάδων μας, έχουμε ήδη σημειώσει μεγάλη πρόοδο. Για παράδειγμα, εργαστήκαμε για τη μείωση της χρήσης πλαστικού για το πλαστικό φιλμ στις παλέτες μας. Έχουμε επίσης ηγηθεί ενός σημαντικού έργου για τη μείωση του πάχους των καταναλωτικών μας σακουλών αλλά και για να τις καταστήσουμε ανακυκλώσιμες. Ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 100% των ανακυκλώσιμων μέχρι το 2023.

 

Σήμερα:

To 100% της δευτερεύουσας συσκευασίας μας από χαρτόνι είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένα υλικά

To 96% του χαρτονιού μας είναι πιστοποιημένο με FSC*

To 98% των συσκευασιών μας είναι ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιήσιμες

 

*Πιστοποίηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Το 100% των συσκευασιών μας να είναι ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιήσιμες και το χαρτόνι μας να είναι πιστοποιημένο από το FSC, μέχρι το 2025

Εργασία για τον οικολογικό σχεδιασμό του 100% των συσκευασιών μας

 

100% of our packaging recyclable or reusable by 2025

 

 

100% recyclable packaging and FSC-certified cardboard by 2025

Καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων

ΟΙ ΔΕΣΜΕΎΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ως παραγωγός τροφίμων, δεσμευόμαστε να περιορίσουμε τη σπατάλη τροφίμων και συνεπώς τη σπατάλη πόρων, ώστε να συμβάλλουμε στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια.

Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και αρκετά χρόνια και έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα: Το 99,2% των υποπροϊόντων μας αξιοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις μας το 2021 κυρίως μέσω ζωοτροφών, μεθανιοποίησης ή λιπασματοποίησης.

Έχουμε επίσης τακτικές εκστρατείες δωρεών και συνεργαζόμαστε με το Too Good To Go για την αξιοποίηση των απούλητων τελικών προϊόντων που δεν πρόκειται να πουλήσουμε. Σκοπεύουμε να επιταχύνουμε τη συνεργασία μας με αυτή τη νεοσύστατη επιχείρηση και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμες συνεργασίες με οργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Διατήρηση του ποσοστού αξιοποίησης των υποπροϊόντων πάνω από 95%

Εντοπισμός νέων λύσεων για τον περιορισμό των αποβλήτων των προϊόντων μας

 

Maintain the rate of by-products valorisation over 95%

 

 

Identify new solutions to limit our products waste

Συνέντευξη της Nathalie Genebes

Η Διευθύντρια ΕΚΕ μας επιστρέφει στο Baking Good Better:

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της στρατηγικής σας;

Το Baking Good BETTER θέτει τα θεμέλια για τα επόμενα χρόνια. Χτίστηκε γύρω από 3 πυλώνες: Γυναίκες και Άνδρες, Προϊόν και Τεχνογνωσία. Θα εμπλουτίζεται και θα τίθεται υπό αμφισβήτηση κατά τη διάρκεια των ετών, ώστε να παραμένει φιλόδοξο και να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη των προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων μερών μας, αλλά ο στόχος θα είναι πάντα ο ίδιος: να τα κάνουμε όλα  ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

 

Ποιες είναι οι πρώτες σας προτεραιότητες;

Έχουμε καθορίσει ορισμένες βασικές προτεραιότητες στις οποίες θα επικεντρωθούμε μέσα στους επόμενους μήνες, όπως η μείωση των εκπομπών CO2 στα εργοστάσιά μας, η μείωση της κατανάλωσης νερού, η επιτάχυνση των βιώσιμων προμηθειών και η μείωση των αποβλήτων τροφίμων, καθώς και η ασφάλεια και η ευημερία των εργαζομένων μας.

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επί του παρόντος εργαζόμαστε για τον καθορισμό της στρατηγικής μας για το κλίμα, ώστε να συμβάλουμε στην ουδετερότητα ως προς τον άνθρακα έως το 2050. Πραγματοποιήσαμε μια ισχυρή αξιολόγηση των εκπομπών μας στο πεδίο εφαρμογής 3 νωρίτερα φέτος και τώρα εργαζόμαστε για τον καθορισμό μιας μελλοντικής πορείας για το άμεσο και έμμεσο πεδίο εφαρμογής μας για την περίοδο έως το 2050, με ενδιάμεσους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030. Θα μοιραστούμε τα σχέδια δράσης μας κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023.

 

Για ποιο πράγμα είστε ιδιαίτερα περήφανοι;

Είμαι πολύ ενθουσιώδης με το να εργάζομαι για να βελτιώνω τα πράγματα καθημερινά σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού μας. Η ευαισθητοποίηση για τη δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας ΕΚΕ μεταξύ όλων των εργαζομένων είναι επίσης πολύ κινητήριο ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. Μόλις ξεκινήσαμε μια πρόσκληση για έργα και ανυπομονώ να δω τι θα παρουσιάσουν οι ομάδες.