Algemene voorwaarden

 

 

1/ WETTELIJKE VERMELDINGEN

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 III-1 van de Franse Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie (Loi pour la confiance dans l’économie numérique) informeren wij u als volgt:


- Deze site is eigendom van: Délifrance, een naamloze vennootschap naar Frans recht met een kapitaal van EUR 22.819.224,12, gevestigd te 99, rue Mirabeau, 94200 Ivry-sur-Seine, Frankrijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 313 167 173, Kamer van Koophandel Créteil, tel. +33 (0)1 49 59 75 00.
- Hoofdredacteur van deze site is Robert O'Boyle in zijn hoedanigheid van voorzitter van de raad van bestuur.
- Ontwerp, productie, uitgave, exploitatie van deze site is in handen van de hierboven genoemde vennootschap Délifrance S.A.

- Hosting van deze site is Waycom - 1 quai Marcel Dassault, 92 150 Suresnes +33 1 41 44 83 00 - Frankrijk

 

Gebruikers van de site kunnen contact opnemen met de webmaster van deze site door een e-mail te sturen naar het adres: [email protected]

 

2/ BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de bepalingen van de gewijzigde Franse Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens (Loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés) is de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens vanaf deze site aangemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming (Correspondant Informatique et Libertés) van Délifrance.


Overeenkomstig artikel 32 van genoemde gewijzigde Franse Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn alle gegevens die gebruikers ons via de website verschaffen uitsluitend bestemd voor de exploitant van deze site en/of voor de vennootschappen die samen met de exploitant tot dezelfde groep behoren en zullen worden gebruikt voor het beheer van de site (evaluatie van het functioneren van de site en de behoeften van de gebruikers) en voor promotionele en commerciële doeleinden.


Deze persoonsgegevens worden niet doorverkocht en niet verstrekt aan derden, behalve aan vennootschappen die samen met de exploitant van deze site tot dezelfde groep behoren. Gebruikers kunnen tegen het doorgeven van deze informatie bezwaar maken op de hieronder aangegeven wijze. 
Gebruikers hebben recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hen betreffende gegevens en kunnen daarvoor contact opnemen met de exploitant van deze site op het volgende adres:


Data Privacy Officer (DPO) Gruppe VIVESCIA - 2 rue Clément Ader 51100 REIMS - Frankrijk

Email: [email protected]

 

Gebruikers van deze site dienen zich te houden aan de bepalingen van bovengenoemde gewijzigde Franse Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake de bescherming van persoonsgegevens. Handelen in strijd met die bepalingen is strafbaar.
Als het gaat om toegang tot persoonsgegevens dienen gebruikers zich met name te onthouden van het verzamelen en misbruiken van die gegevens en in het algemeen van iedere handeling die de privacy of de reputatie van de betreffende personen aantast.

 

3/ COOKIES

Bij het bezoeken van onze site kan automatisch een cookie op de browser van de gebruiker worden geplaatst. Cookies kunnen de gebruiker van de site niet identificeren, maar dienen om informatie over zijn surfgedrag op onze site te registreren.


Gebruikers kunnen cookies uitschakelen via hun browserinstellingen.


Gebruikers kunnen hun recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens die via cookies worden verstrekt, uitoefenen op de hierboven aangegeven wijze.

 

4/ INFORMATIE VERSTREKT VIA DEZE SITE

De informatie die op deze site wordt gepubliceerd, wordt slechts ter informatie verstrekt. De exploitant van deze site staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze informatie. De gebruiker aanvaardt derhalve dat gebruik van de informatie geschiedt voor eigen verantwoordelijkheid.
De exploitant van de site doet zijn uiterste best om de op deze site gepubliceerde informatie juist en actueel te houden en behoudt zich het recht voor de inhoud van deze site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. De exploitant van deze site kan niet aansprakelijk worden gehouden voor onnauwkeurigheden, onjuistheden of omissies die de op deze site beschikbare informatie bevat.


De exploitant van deze site kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het gevolg is van computerinbraak door een derde, waardoor wijziging van de op deze site beschikbaar gestelde informatie heeft plaatsgevonden, noch in het algemeen voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard of consequenties daarvan, veroorzaakt door het feit dat wie dan ook toegang tot de site heeft gekregen of dat toegang tot de site onmogelijk is, noch voor het gebruik van de site en/of het vertrouwen dat wordt gesteld in de informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

 

5/ HYPERLINKS

De op deze site aangeboden hyperlinks naar andere internetbronnen zijn met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van die bronnen geplaatst.
Aangezien de exploitant van deze site niet de uitgever is van de sites waarnaar de hyperlinks verwijzen, kan hij de inhoud van die sites niet controleren. De exploitant van deze site kan daarom in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van de via de hyperlinks toegankelijk gemaakte sites noch voor het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens op die sites, de plaatsing van cookies of andere methoden die dit ten doel hebben.


Gebruikers en bezoekers van de site delifrance.com – delifrance.nl kunnen in geen geval een hyperlink plaatsen naar de site delifrance.com – delifrance.nl zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de exploitant van de site. Iedere aanvraag daartoe dient te worden gericht aan de hoofdredacteur van deze site.